ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ
Боловсрол, шинжлэх ухааны
сайдын 2013 оны 08 сарын 13-ний өдрийн
А/293  дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
 
 
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ
 
Нэг. Нийтлэг зүйл
 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн (цаашид багш гэх) ажлыг үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.
 
Энэхүү журмын зорилго нь багшийн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл бүрдүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагаагаар хүрсэн үр дүнг үнэлэхэд оршино.
 
Багшийн ажлыг үнэлэх үнэлгээ нь түүний ажлын байрны тодорхойлолт,  хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажлыг үнэлэх, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг тооцох, мөн улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил, ур чадварын нэмэгдлийг тооцон олгох үндэслэл болно.
 
Багшийн ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнг хичээлийн жилийн улирал бүр оноогоор үнэлэх бөгөөд эдгээрийн дундаж оноогоор хагас жилийн болон жилийн ажлын үнэлгээг тооцно.
 
Багш нь хичээлийн жилийн улирал тус бүр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллана.
 
Багш өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энэхүү журмын хавсралтаар баталсан үлгэрчилсэн чиглэлийн дагуу боловсруулна.
 
Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг түүний ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ,  ажлын байрны тодорхойлолт болон багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр үнэлж дүгнэнэ.
 
Хоёр. Багшийн ажлыг үнэлэхэд баримтлах зарчим
 
Шударга, бодитой, сонирхлын зөрчил, субъектив нөлөөллөөс ангид байх;
Ажлын үнэлгээ нь дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, суралцагчийн ахиц, амжилттай холбоотой байх;
Хувь хүний болон мэргэжлийн нэр хүнд, бүрэн эрхийг хүндэтгэсэн байх;
Үнэлгээний шалгуур, үнэлэх үйл ажиллагаа нь ил тод байх;
Багшийг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх;
Багшийн өөрийн болон магадлан баталгаажуулалтад чиглэсэн хөндлөнгийн (багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежер) үнэлгээний арга хэлбэрийг хослуулсан байх;
 
 
 
Гурав: Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх зохион байгуулалт
 
Өмнөх хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээ болон хичээлийн жилийн эхэнд хийсэн багшийн өөрийн үнэлгээний дунджийг тухайн хичээлийн жилийн гарааны үнэлгээ гэж үзнэ. Нэгдүгээр анги болон шинээр эхлэн судалж байгаа хичээлийн хувьд нэгдүгээр улирлын үнэлгээ гарааны үнэлгээ болно.
Тухайн хичээлийн жилийн 1,3 дугаар улиралд хийсэн ажлаа багш өөрөө үнэлж, тавьсан зорилгоо биелүүлсэн байдлаа энэхүү журмын 4.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт, үр дүнгээ заах аргын нэгдэлдээ тайлагнана.
Тухайн хичээлийн жилийн 2,4 дүгээр улиралд багшийн өөрийн үнэлгээг сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежерээс бүрдсэн баг магадлан баталгаажуулна.
Багшийн өөрийн үнэлгээ болон магадлан баталгаажуулсан үнэлгээний зөрүү 10 болон түүнээс дээш оноотой байх тохиолдолд багшид тухайн улиралд мөнгөн урамшил олгохгүй.
Багш магадлан баталгаажуулсан үнэлгээг бодитой биш гэж үзвэл сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан ажлын хэсэг ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийж дахин магадалж болно.
Багшийн өөрийн үнэлгээ болон сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багийн үнэлгээг захирал тушаалаар баталгаажуулна.
 
Дөрөв. Багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлт
 
Багшийн ажлыг дараах нийтлэг үзүүлэлтээр үнэлнэ.
 

Шалгуур  үзүүлэлт
Ойлголт
Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт
1.
 
 
 
 
 
 
Төлөвшил/20 оноо/
 
Оролцоо
 
 
 
 
Дадал хэвшил
 
 
 
Зан чанар
Хүүхэд нэг бүрийг[1]суралцах үйл болон сайн дурын, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох хүсэл эрмэлзэл, боломжийг бүрдүүлсэн байдал
Хүүхэд нэг бүрийн сургуулийн болон нийгмийн орчны хэм хэмжээг дагаж мөрдөж байгаа байдал, эрмэлзэл
Хүүхэд нэг бүрийн нийгмийн орчинд өөрийгөө зөв авч явах, илэрхийлэх, бусадтай зөв харилцах /ажилсаг, эвсэг, тусархаг/ зан чанар төлөвшүүлсэн байдал
2
 
Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт  /20 оноо/
Ахиц
 
 
Амжилт
Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахицын түвшин
Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын улирлын амжилтын үнэлгээ
3
Авьяасыг нээн  хөгжүүлсэн байдал
 
/20 оноо/
Хүүхэд нэг бүрт заяагдсан төрөлхийн олон талт боломж, чадавхийг нээн хөгжүүлэх
Авьяасыг судалсан, нээсэн байдал,
Авьяасыг хөгжүүлсэн байдал /сурсан, чаддаг болсон зүйлийн тоо, чанар/
 
 
4
Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж
 
/20 оноо/
Сурагчийн
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн
Бусад оролцогчдийн
Санал асуулгын үр дүн:
Багшийн хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд үзүүлсэн дэмжлэг
Багшийн ёс зүй
5
Эрүүл мэндийн байдал
 
/20 оноо/
Эрүүл чийрэг байдал
Эрүүл харилцаа
Эрүүл аюулгүй  орчин
Хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулсан байдал
Эрүүл харилцааг бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр
Эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр
 
Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг нийт 100 оноо байхаар тооцож, шалгуур үзүүлэлт тус бүрийг 20 оноогоор үнэлнэ.
Багшийн ажлын үнэлгээний 1, 5 дахь шалгуур үзүүлэлтээр 6-12 дугаар ангид хичээл заадаг багш нар нэг анги, бүлгээр нэгдсэж ажиллаж болно.
 
Тав. Багшийн ажлыг дүгнэх
 
Багшийн ажлыг гүйцэтгэлийн дундаж оноог харгалзан дараах байдлаар үнэлнэ.
90-100 оноо - “Маш сайн”
80-89 оноо - “Хангалттай сайн”
70-79 оноо - “Сайн”
60-69 оноо - “Дундаж”
31-59 оноо - “Дунджаас доогуур”
0-30 оноо - “Хангалтгүй”
 
Багшийн ажлын үнэлгээгээр 70-аас дээш оноо буюу “Сайн” үнэлгээ авах нь багш улирлын мөнгөн урамшил авах үндэслэл болно.
 
Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээг тухайн жилийн төсөвт урамшилд зориулан тусгасан хөрөнгийн дүнд багтаан үндсэн цалингаас Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр сар бүр тооцож, улирал тутам олгоно.
 
Багшийн ажлын  үнэлгээгээр 80-аас дээш оноо буюу “Хангалттай сайн” үнэлгээ авах нь багш ур чадварын нэмэгдэл авах үндэслэл болно.
 
Ур чадварын нэмэгдлийг байгууллагын тухайн жилийн цалингийн санд багтаан Засгийн газраас тогтоосон хувь хэмжээгээр үндсэн цалингаас тооцож олгоно.
 
Багшид ур чадварын нэмэгдэл, улирлын мөнгөн урамшил олгох шийдвэрийг сургуулийн захирал гаргана.
 
“Дунджаас доогуур” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага буюу сануулах, цалин хасах арга хэмжээ авах үндэслэл болно.
 
“Хангалтгүй” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага тооцон, 3 сарын турш зөвлөн туслах арга хэмжээ авч, байдал сайжраагүй тохиолдолд энэ нь багшлах эрхийг хасах буюу  хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл болно.
 
Ажлын үнэлгээгээр 2-3 удаа 69-оос доош оноотой үнэлэгдсэн тохиолдолд багшид тусгайлан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүргийг  холбогдох албан тушаалтан хүлээнэ.
 
 

Боловсрол, шинжлэх ухааны

сайдын 2013 оны 08 сарын 13-ний өдрийн

А/293  дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг зүйл

 

 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн (цаашид багш гэх) ажлыг үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.

 

 1. Энэхүү журмын зорилго нь багшийн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл бүрдүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагаагаар хүрсэн үр дүнг үнэлэхэд оршино.

 

 1. Багшийн ажлыг үнэлэх үнэлгээ нь түүний ажлын байрны тодорхойлолт,  хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажлыг үнэлэх, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг тооцох, мөн улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил, ур чадварын нэмэгдлийг тооцон олгох үндэслэл болно.

 

 1. Багшийн ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнг хичээлийн жилийн улирал бүр оноогоор үнэлэх бөгөөд эдгээрийн дундаж оноогоор хагас жилийн болон жилийн ажлын үнэлгээг тооцно.

 

 1. Багш нь хичээлийн жилийн улирал тус бүр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллана.

 

 1. Багш өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энэхүү журмын хавсралтаар баталсан үлгэрчилсэн чиглэлийн дагуу боловсруулна.

 

 1. Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг түүний ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ,  ажлын байрны тодорхойлолт болон багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр үнэлж дүгнэнэ.

 

Хоёр. Багшийн ажлыг үнэлэхэд баримтлах зарчим

 

 1. Шударга, бодитой, сонирхлын зөрчил, субъектив нөлөөллөөс ангид байх;
 2. Ажлын үнэлгээ нь дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, суралцагчийн ахиц, амжилттай холбоотой байх;
 3. Хувь хүний болон мэргэжлийн нэр хүнд, бүрэн эрхийг хүндэтгэсэн байх;
 4. Үнэлгээний шалгуур, үнэлэх үйл ажиллагаа нь ил тод байх;
 5. Багшийг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх;
 6. Багшийн өөрийн болон магадлан баталгаажуулалтад чиглэсэн хөндлөнгийн (багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежер) үнэлгээний арга хэлбэрийг хослуулсан байх;

 

 

 

Гурав: Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх зохион байгуулалт

 

 1. Өмнөх хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээ болон хичээлийн жилийн эхэнд хийсэн багшийн өөрийн үнэлгээний дунджийг тухайн хичээлийн жилийн гарааны үнэлгээ гэж үзнэ. Нэгдүгээр анги болон шинээр эхлэн судалж байгаа хичээлийн хувьд нэгдүгээр улирлын үнэлгээ гарааны үнэлгээ болно.
 2. Тухайн хичээлийн жилийн 1,3 дугаар улиралд хийсэн ажлаа багш өөрөө үнэлж, тавьсан зорилгоо биелүүлсэн байдлаа энэхүү журмын 4.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт, үр дүнгээ заах аргын нэгдэлдээ тайлагнана.
 3. Тухайн хичээлийн жилийн 2,4 дүгээр улиралд багшийн өөрийн үнэлгээг сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежерээс бүрдсэн баг магадлан баталгаажуулна.
 4. Багшийн өөрийн үнэлгээ болон магадлан баталгаажуулсан үнэлгээний зөрүү 10 болон түүнээс дээш оноотой байх тохиолдолд багшид тухайн улиралд мөнгөн урамшил олгохгүй.
 5. Багш магадлан баталгаажуулсан үнэлгээг бодитой биш гэж үзвэл сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан ажлын хэсэг ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийж дахин магадалж болно.
 6. Багшийн өөрийн үнэлгээ болон сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багийн үнэлгээг захирал тушаалаар баталгаажуулна.

 

Дөрөв. Багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлт

 

 1. Багшийн ажлыг дараах нийтлэг үзүүлэлтээр үнэлнэ.

 

Шалгуур  үзүүлэлт

Ойлголт

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

1.

 

 

 

 

 

 

Төлөвшил/20 оноо/

 

 1. Оролцоо

 

 

 

 

 1. Дадал хэвшил

 

 

 

 1. Зан чанар
 1. Хүүхэд нэг бүрийг[1]суралцах үйл болон сайн дурын, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох хүсэл эрмэлзэл, боломжийг бүрдүүлсэн байдал
 2. Хүүхэд нэг бүрийн сургуулийн болон нийгмийн орчны хэм хэмжээг дагаж мөрдөж байгаа байдал, эрмэлзэл
 3. Хүүхэд нэг бүрийн нийгмийн орчинд өөрийгөө зөв авч явах, илэрхийлэх, бусадтай зөв харилцах /ажилсаг, эвсэг, тусархаг/ зан чанар төлөвшүүлсэн байдал

2

 

Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт  /20 оноо/

 1. Ахиц

 

 

 1. Амжилт
 1. Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахицын түвшин
 2. Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын улирлын амжилтын үнэлгээ

3

Авьяасыг нээн  хөгжүүлсэн байдал

 

/20 оноо/

Хүүхэд нэг бүрт заяагдсан төрөлхийн олон талт боломж, чадавхийг нээн хөгжүүлэх

 • Авьяасыг судалсан, нээсэн байдал,
 • Авьяасыг хөгжүүлсэн байдал /сурсан, чаддаг болсон зүйлийн тоо, чанар/

 

 

4

Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж

 

/20 оноо/

 • Сурагчийн
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн
 • Бусад оролцогчдийн

Санал асуулгын үр дүн:

 1. Багшийн хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд үзүүлсэн дэмжлэг
 2. Багшийн ёс зүй

5

Эрүүл мэндийн байдал

 

/20 оноо/

 1. Эрүүл чийрэг байдал
 2. Эрүүл харилцаа
 3. Эрүүл аюулгүй  орчин
 1. Хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулсан байдал
 2. Эрүүл харилцааг бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр
 3. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр

 

 1. Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг нийт 100 оноо байхаар тооцож, шалгуур үзүүлэлт тус бүрийг 20 оноогоор үнэлнэ.
 2. Багшийн ажлын үнэлгээний 1, 5 дахь шалгуур үзүүлэлтээр 6-12 дугаар ангид хичээл заадаг багш нар нэг анги, бүлгээр нэгдсэж ажиллаж болно.

 

Тав. Багшийн ажлыг дүгнэх

 

 1. Багшийн ажлыг гүйцэтгэлийн дундаж оноог харгалзан дараах байдлаар үнэлнэ.

90-100 оноо - “Маш сайн”

80-89 оноо - “Хангалттай сайн”

70-79 оноо - “Сайн”

60-69 оноо - “Дундаж”

31-59 оноо - “Дунджаас доогуур”

0-30 оноо - “Хангалтгүй”

 

 1. Багшийн ажлын үнэлгээгээр 70-аас дээш оноо буюу “Сайн” үнэлгээ авах нь багш улирлын мөнгөн урамшил авах үндэслэл болно.

 

 1. Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээг тухайн жилийн төсөвт урамшилд зориулан тусгасан хөрөнгийн дүнд багтаан үндсэн цалингаас Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр сар бүр тооцож, улирал тутам олгоно.

 

 1. Багшийн ажлын  үнэлгээгээр 80-аас дээш оноо буюу “Хангалттай сайн” үнэлгээ авах нь багш ур чадварын нэмэгдэл авах үндэслэл болно.

 

 1. Ур чадварын нэмэгдлийг байгууллагын тухайн жилийн цалингийн санд багтаан Засгийн газраас тогтоосон хувь хэмжээгээр үндсэн цалингаас тооцож олгоно.

 

 1. Багшид ур чадварын нэмэгдэл, улирлын мөнгөн урамшил олгох шийдвэрийг сургуулийн захирал гаргана.

 

 1. “Дунджаас доогуур” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага буюу сануулах, цалин хасах арга хэмжээ авах үндэслэл болно.

 

 1. “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага тооцон, 3 сарын турш зөвлөн туслах арга хэмжээ авч, байдал сайжраагүй тохиолдолд энэ нь багшлах эрхийг хасах буюу  хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл болно.

 

 1. Ажлын үнэлгээгээр 2-3 удаа 69-оос доош оноотой үнэлэгдсэн тохиолдолд багшид тусгайлан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүргийг  холбогдох албан тушаалтан хүлээнэ.

 

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны

сайдын 2013 оны 08 сарын 13-ний өдрийн

А/293  дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг зүйл

 

 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн (цаашид багш гэх) ажлыг үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.

 

 1. Энэхүү журмын зорилго нь багшийн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл бүрдүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагаагаар хүрсэн үр дүнг үнэлэхэд оршино.

 

 1. Багшийн ажлыг үнэлэх үнэлгээ нь түүний ажлын байрны тодорхойлолт,  хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажлыг үнэлэх, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг тооцох, мөн улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил, ур чадварын нэмэгдлийг тооцон олгох үндэслэл болно.

 

 1. Багшийн ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнг хичээлийн жилийн улирал бүр оноогоор үнэлэх бөгөөд эдгээрийн дундаж оноогоор хагас жилийн болон жилийн ажлын үнэлгээг тооцно.

 

 1. Багш нь хичээлийн жилийн улирал тус бүр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллана.

 

 1. Багш өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энэхүү журмын хавсралтаар баталсан үлгэрчилсэн чиглэлийн дагуу боловсруулна.

 

 1. Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг түүний ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ,  ажлын байрны тодорхойлолт болон багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр үнэлж дүгнэнэ.

 

Хоёр. Багшийн ажлыг үнэлэхэд баримтлах зарчим

 

 1. Шударга, бодитой, сонирхлын зөрчил, субъектив нөлөөллөөс ангид байх;
 2. Ажлын үнэлгээ нь дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, суралцагчийн ахиц, амжилттай холбоотой байх;
 3. Хувь хүний болон мэргэжлийн нэр хүнд, бүрэн эрхийг хүндэтгэсэн байх;
 4. Үнэлгээний шалгуур, үнэлэх үйл ажиллагаа нь ил тод байх;
 5. Багшийг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх;
 6. Багшийн өөрийн болон магадлан баталгаажуулалтад чиглэсэн хөндлөнгийн (багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежер) үнэлгээний арга хэлбэрийг хослуулсан байх;

 

 

 

Гурав: Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх зохион байгуулалт

 

 1. Өмнөх хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээ болон хичээлийн жилийн эхэнд хийсэн багшийн өөрийн үнэлгээний дунджийг тухайн хичээлийн жилийн гарааны үнэлгээ гэж үзнэ. Нэгдүгээр анги болон шинээр эхлэн судалж байгаа хичээлийн хувьд нэгдүгээр улирлын үнэлгээ гарааны үнэлгээ болно.
 2. Тухайн хичээлийн жилийн 1,3 дугаар улиралд хийсэн ажлаа багш өөрөө үнэлж, тавьсан зорилгоо биелүүлсэн байдлаа энэхүү журмын 4.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт, үр дүнгээ заах аргын нэгдэлдээ тайлагнана.
 3. Тухайн хичээлийн жилийн 2,4 дүгээр улиралд багшийн өөрийн үнэлгээг сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багш, ажилтан, эцэг эх, заах аргын нэгдлийн ахлагч, сургалтын менежерээс бүрдсэн баг магадлан баталгаажуулна.
 4. Багшийн өөрийн үнэлгээ болон магадлан баталгаажуулсан үнэлгээний зөрүү 10 болон түүнээс дээш оноотой байх тохиолдолд багшид тухайн улиралд мөнгөн урамшил олгохгүй.
 5. Багш магадлан баталгаажуулсан үнэлгээг бодитой биш гэж үзвэл сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан ажлын хэсэг ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийж дахин магадалж болно.
 6. Багшийн өөрийн үнэлгээ болон сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулагдсан багийн үнэлгээг захирал тушаалаар баталгаажуулна.

 

Дөрөв. Багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлт

 

 1. Багшийн ажлыг дараах нийтлэг үзүүлэлтээр үнэлнэ.

 

Шалгуур  үзүүлэлт

Ойлголт

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

1.

 

 

 

 

 

 

Төлөвшил/20 оноо/

 

 1. Оролцоо

 

 

 

 

 1. Дадал хэвшил

 

 

 

 1. Зан чанар
 1. Хүүхэд нэг бүрийг[1]суралцах үйл болон сайн дурын, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох хүсэл эрмэлзэл, боломжийг бүрдүүлсэн байдал
 2. Хүүхэд нэг бүрийн сургуулийн болон нийгмийн орчны хэм хэмжээг дагаж мөрдөж байгаа байдал, эрмэлзэл
 3. Хүүхэд нэг бүрийн нийгмийн орчинд өөрийгөө зөв авч явах, илэрхийлэх, бусадтай зөв харилцах /ажилсаг, эвсэг, тусархаг/ зан чанар төлөвшүүлсэн байдал

2

 

Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт  /20 оноо/

 1. Ахиц

 

 

 1. Амжилт
 1. Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахицын түвшин
 2. Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын улирлын амжилтын үнэлгээ

3

Авьяасыг нээн  хөгжүүлсэн байдал

 

/20 оноо/

Хүүхэд нэг бүрт заяагдсан төрөлхийн олон талт боломж, чадавхийг нээн хөгжүүлэх

 • Авьяасыг судалсан, нээсэн байдал,
 • Авьяасыг хөгжүүлсэн байдал /сурсан, чаддаг болсон зүйлийн тоо, чанар/

 

 

4

Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж

 

/20 оноо/

 • Сурагчийн
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн
 • Бусад оролцогчдийн

Санал асуулгын үр дүн:

 1. Багшийн хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд үзүүлсэн дэмжлэг
 2. Багшийн ёс зүй

5

Эрүүл мэндийн байдал

 

/20 оноо/

 1. Эрүүл чийрэг байдал
 2. Эрүүл харилцаа
 3. Эрүүл аюулгүй  орчин
 1. Хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулсан байдал
 2. Эрүүл харилцааг бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр
 3. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр

 

 1. Багшийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг нийт 100 оноо байхаар тооцож, шалгуур үзүүлэлт тус бүрийг 20 оноогоор үнэлнэ.
 2. Багшийн ажлын үнэлгээний 1, 5 дахь шалгуур үзүүлэлтээр 6-12 дугаар ангид хичээл заадаг багш нар нэг анги, бүлгээр нэгдсэж ажиллаж болно.

 

Тав. Багшийн ажлыг дүгнэх

 

 1. Багшийн ажлыг гүйцэтгэлийн дундаж оноог харгалзан дараах байдлаар үнэлнэ.

90-100 оноо - “Маш сайн”

80-89 оноо - “Хангалттай сайн”

70-79 оноо - “Сайн”

60-69 оноо - “Дундаж”

31-59 оноо - “Дунджаас доогуур”

0-30 оноо - “Хангалтгүй”

 

 1. Багшийн ажлын үнэлгээгээр 70-аас дээш оноо буюу “Сайн” үнэлгээ авах нь багш улирлын мөнгөн урамшил авах үндэслэл болно.

 

 1. Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээг тухайн жилийн төсөвт урамшилд зориулан тусгасан хөрөнгийн дүнд багтаан үндсэн цалингаас Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр сар бүр тооцож, улирал тутам олгоно.

 

 1. Багшийн ажлын  үнэлгээгээр 80-аас дээш оноо буюу “Хангалттай сайн” үнэлгээ авах нь багш ур чадварын нэмэгдэл авах үндэслэл болно.

 

 1. Ур чадварын нэмэгдлийг байгууллагын тухайн жилийн цалингийн санд багтаан Засгийн газраас тогтоосон хувь хэмжээгээр үндсэн цалингаас тооцож олгоно.

 

 1. Багшид ур чадварын нэмэгдэл, улирлын мөнгөн урамшил олгох шийдвэрийг сургуулийн захирал гаргана.

 

 1. “Дунджаас доогуур” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага буюу сануулах, цалин хасах арга хэмжээ авах үндэслэл болно.

 

 1. “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан багшид захиргааны хариуцлага тооцон, 3 сарын турш зөвлөн туслах арга хэмжээ авч, байдал сайжраагүй тохиолдолд энэ нь багшлах эрхийг хасах буюу  хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл болно.

 

 1. Ажлын үнэлгээгээр 2-3 удаа 69-оос доош оноотой үнэлэгдсэн тохиолдолд багшид тусгайлан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүргийг  холбогдох албан тушаалтан хүлээнэ.

 

 

coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016
cardura compendium cardura e10 carduran
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 7
Өнөөдөр зочилсон 3340
Энэ 7 хоногт 377
Энэ сард 3189
Нийт зочилсон 116576

 Утас

Гар утас : 11341071, 98655248
Email : Facebook хаяг: ХУД 75-р сургууль

 Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, То вангийн гудамж
Хан-уул дүүргийн Л.Энэбишийн нэрэмжит 75-р сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC